Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2022 - 2023 diễn ra thành công tốt đẹp.